Yritys

Ympäristöpalvelut Knuutila Oy on vuonna 2010 perustettu kiinteistönhoitoon sekä kivi- ja maanrakennustöihin erikoistunut yritys.

Olemme alun perin paljasjalkaisia tamperelaisia, vaikka nykyään hallimme ja toimistomme löytääkin Ylöjärveltä. Toimimme pääasiassa Tampereella ja lähikunnissa, mutta töitä on tullut tehtyä paljon myös pääkaupunkiseudulla.

Yrityksemme toimitusjohtajana toimii on Joonas Knuutila. Hän on nuori, mutta osaava mies täynnä virtaa ja uusia ideoita, jotka pitävät toimintamme virkeänä ja ajan tasalla. Toimitusjohtajan tehtävien lisäksi  Joonas toimii työnjohtajana ja tekee töitä muiden miehien rinnalla työmailla, joten tätä miestä et tumput suorana seisomassa näe.

Joukostamme löytyy niin vuosikymmenien osaamista kuin nuoria ja virkeitä tekijöitä, joilla on viimeisin kouluista saatu tietotaito. Monipuolinen ja ammattitaitoinen porukkamme tukee toisiaan ja saa työt valmiiksi sovitussa aikataulussa. Tutustu rohkeasti palveluihimme ja käy kurkkaamassa galleriastamme kättemme jälkeä!

Rekisteriseloste

 Henkilötietolain (523/99) 10 § mukaiset rekisteriselosteet

Olemme koonneet tähän tiedostoon seuraavien rekisterien yhdistetyt rekisteriselosteet ja informointiasiakirjat:
1. Ympäristöpalvelut Knuutila Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri
2. Ympäristöpalvelut Knuutila Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri
3. Ympäristöpalvelut Knuutila Oy:n työntekijärekisteri
Rekisterit löytyvät yllä olevassa järjestyksessä.

Ympäristöpalvelut Knuutila Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Ympäristöpalvelut Knuutila Oy
Y-tunnus: 2344944-1
Varastotie 6
33470 YLÖJÄRVI
Puh: 0442312017

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sofia Kumanto
Varastotie 6
33470 YLÖJÄRVI
info@knuutilat.com

3. Rekisterin nimi
Ympäristöpalvelut Knuutila Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjä ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

 

Ympäristöpalvelut Knuutila Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Ympäristöpalvelut Knuutila Oy
Y-tunnus: 2344944-1
Varastotie 6
33470 YLÖJÄRVI
Puh: 0442312017

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sofia Kumanto
Varastotie 6
33470 YLÖJÄRVI
info@knuutilat.com

3. Rekisterin nimi
Ympäristöpalvelut Knuutila Oy:n asiakas ja sidosryhmärekisteri

4. Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus/ rekisterin käyttötarkoitus
Asiakastietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaiden ja Ympäristöpalvelut Knuutila Oy:n väliseen asiakassuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen, kuten töiden ja tuotteiden oikea-aikainen laskutus oikeilla hinnoilla, työmaanumeroilla ja muilla tiedoilla.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakkaasta nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), yhteyshenkilön/työnjohtajan tiedot, laskutustiedot, henkilötunnus/y-tunnus, pankkiyhteystiedot, asiakkaalle tehtävät kohteet, töistä/tuotteista sovitut hinnat sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään/rekisteröidyn yhteyshenkilöltä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä julkisista tietolähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakkaiden yksilöinti- ja yhteystietoja sekä laskutukseen liittyviä tietoja luovutetaan kirjanpitäjällemme.

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaan tietoja ulkopuolisille, paitsi sovitun työn suorittamisen sitä vaatiessa tai Suomen viranomaisen niin edellyttäessä.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet
Asiakas- ja sidosryhmärekisteriä ylläpidetään:
A Sähköiset tietojärjestelmät
Verkkolaskutusjärjestelmä, joka pitää sisällään niin ostolaskujen, kuin myyntilaskujen sähköisen käsittelyn. Sähköiset tiedostot, kuten Excel-, Word- ja PDF-tiedostot sekä säköposti.

B Manuaalinen aineisto
Paperiasiakirjat

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A Sähköisessä muodossa oleva tieto:
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa ja ne on suojattu salasanoilla. Ohjelmat, jotka sisältävät asiakkaiden ja sidosryhmien tietoja ovat myös suojattu salasanoilla.

Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.

B Manuaalinen aineisto:
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, lukituissa kaapeissa ja niiden käyttöä valvotaan.

Perusteet:
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §:
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Tarkastus- ja virheen korjaamispyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos edellisestä kerrasta, kun asianomainen on tietojaan saanut tarkastettavaksi, on kulunut alle vuosi.

Asiakirjoista perittävä maksu perustuu siihen, kuinka kauan tietojen keräämiseen kuuluu aikaa. Hinnoittelu on tuntiperusteinen.

10. Tietojen poistaminen rekisteristä
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi.

 

Ympäristöpalvelut Knuutila Oy:n työntekijärekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Ympäristöpalvelut Knuutila Oy
Y-tunnus: 2344944-1
Varastotie 6
33470 YLÖJÄRVI
Puh: 0442312017

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sofia Kumanto
Varastotie 6
33470 YLÖJÄRVI
info@knuutilat.com

3. Rekisterin nimi
Ympäristöpalvelut Knuutila Oy:n työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/ rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn ja Ympäristöpalvelut Knuutila Oy:n väliseen työsuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan työntekijästä nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), henkilötunnus, veronumero, pankkitiliä koskevat tiedot, verokortti, vaadittavien turvakorttien (esim työturvallisuuskortti, tieturvallisuuskortti) voimassaolotedot sekä palkanlaskuun liittyvät ja tarvittavat tiedot, kuten työaikatiedot.

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään sekä työajan seurantajärjestelmästä, jonne työntekijä itse tallentaa työaikatietonsa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Työntekijöiden yksilöinti- ja yhteystietoja luovutetaan työterveyshuoltoon.

Työntekijöiden nimi-, syntymäaika- ja veronumerotietoja luovutetaan yhteistyökumppaneillemme. Lisäksi yhteistyökumppaneiden tiedustellessa, voidaan heille välittää tietoa työntekijän turvakorttien voimassaolosta.

Työntekijöiden yksilöinti- ja yhteystietoja sekä palkanmaksuun liittyviä tietoja luovutetaan kirjanpitäjällemme, Tyel-yhtiöllemme ja verottajalle.

Työntekijöiden tietoja ei luovuteta asiattomille osapuolille.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet
Työntekijärekisteriä ylläpidetään:
A Sähköiset tietojärjestelmät
Palkanmaksujärjestelmällä, työajanseurantajärjestelmällä ja Excel-tiedostoilla, joihin kootaan tietoa näistä järjestelmistä sekä rekisteröidyiltä itseltään. Lisäksi apuna on myös muuta sähköiset järjestelmät, kuten Word- ja PDF-tiedostot sekä säköposti.

B Manuaalinen aineisto
Paperiasiakirjat

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A Sähköisessä muodossa oleva tieto:
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa ja ne on suojattu salasanoilla. Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.

B Manuaalinen aineisto:
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, lukituissa kaapeissa ja niiden käyttöä
valvotaan.

Perusteet:
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §:
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Tarkastus- ja virheen korjaamispyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos edellisestä kerrasta, kun asianomainen on tietojaan saanut tarkastettavaksi, on kulunut alle vuosi.

Asiakirjoista perittävä maksu perustuu siihen, kuinka kauan tietojen keräämiseen kuuluu aikaa. Hinnoittelu on tuntiperusteinen.

10. Tietojen poistaminen rekisteristä
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta, mikäli niiden säilyttäminen ei ole työsuhteen kannalta välttämättömyys, eikä mikään muu laki velvoita tietojen säilyttämistä.

Sulje [x]